Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2018

itswitkobitch
im krótsza wiadomość, tym (...) większe pole do interpretacji
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
itswitkobitch
Jeśli nie możesz być lepsza od swojej konkurencji, to chociaż ubierz się lepiej.
— Anna Wintour
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
itswitkobitch
5613 23f1
Reposted fromretaliate retaliate viaeternaljourney eternaljourney
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viapkz451 pkz451
itswitkobitch

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viapkz451 pkz451
itswitkobitch
1680 2724
Reposted frommalice malice viapkz451 pkz451
itswitkobitch
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialissie lissie
itswitkobitch
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapkz451 pkz451
itswitkobitch
5755 26d9 500
Reposted frompampunio pampunio viaeternaljourney eternaljourney
itswitkobitch

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours viaeternaljourney eternaljourney
itswitkobitch
itswitkobitch
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viaeternaljourney eternaljourney

July 08 2015

itswitkobitch
itswitkobitch
itswitkobitch
9808 365e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamenia menia
itswitkobitch
0355 8986 500
Reposted fromswissfondue swissfondue vialaluna laluna
itswitkobitch
0317 fa18
Reposted frombiru biru vialaluna laluna
itswitkobitch
7832 9e98 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialaluna laluna
itswitkobitch
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat vialaluna laluna
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl